Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR KANDIDATER

2018.05.13

1 ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver Migo Consulting, organisationsnummer: 197505100789, samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter när du registrerar ditt CV samt andra uppgifter och dokument i syfte att göra en spontanansökan eller söka en specifik ledig tjänst via vår webbplats.

Denna Integritetspolicy gäller då arbetssökande (”Kandidater”) ansöker om lediga tjänster eller gör en spontanansökan via vår webbplats.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med vad som framgår nedan.

2 PERSONUPPGIFTSANSVAR

 Migo Consulting är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt: Migo Consulting, Lundagatan 29, 117 27 Stockholm

Tel: 076-209 07 89

E-post: gm@migoconsulting.com

Observera att det för behandlingen av dina personuppgifter kan finnas flera personuppgiftsansvariga. För de uppgifter som lämnas i specifika ansökningar är respektive arbetsgivare personuppgiftsansvarig för sin hantering.

3 DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som Kandidat och göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den aktuella tjänsten eller för andra tjänster.

4 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som erhålls från dig som Kandidat. Vi samlar in personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt de övriga uppgifter du lämnar i ditt CV och i ditt personliga brev. Vi samlar även in och lagrar annan information som du som Kandidat har tillhandahållit oss i samband med att du skickar in din ansökan. Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen.

5 HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som Kandidat och för att göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den tjänst som platsannonsen avser. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan ledig tjänst som vi rekryterar till, men som vi inte har publicerat en platsannons för, alternativt som du inte ansökt till.

Vi kan också komma att dela din ansökan, och därmed dina personuppgifter, med tredje parter som kan vara intresserad av dig som Kandidat, exempelvis den arbetsgivare vars tjänst du sökt eller som vi anser kan vara intresserad av dig vid en rekrytering.

6 HUR ÄNDRAR DU DINA UPPGIFTER?

Du kan när som helst ändra dina uppgifter. För det fall du vill ändra dina uppgifter kan du maila oss på gm@migoconsulting.com

7 HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

8 DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss samt ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt.

9 KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Integritetspolicy. Vi ber dig dock återigen observera att vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen.

10 REFERENSER

Du är skyldig att informera sådana eventuella referenser som du lämnar till oss om att deras personuppgifter har lämnats ut samt att dessa kan komma att kontaktas av oss eller av den arbetsgivare vars tjänst du har sökt eller som vi anser kan vara intresserad av dig vid en rekrytering.

11 LAGRINGSTID

Dina personuppgifter sparas under trettiosex (36) månader från den dag då du skickade in din ansökan oavsett om du sökt en specifik ledig tjänst eller lämnat en spontanansökan. De personuppgifter som vi måste spara under en längre period, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, kommer sparas under den tid den skyldigheten föreligger.

12 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Migo Consulting förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du, efter att ändringen gjorts, få en förfrågan om att godkänna den nya Integritetspolicyn via den e-post du registrerat hos oss.